Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING SASSPURTERS BOEZINGE

Deze Privacyverklaring gaat uit van vzw Sasspurters Boezinge met maatschappelijke zetel te Boezingestraat 75B, 8904 Boezinge. Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Sasspurters Boezinge als verwerkingsverantwoordelijke, dit betekent concreet enkel die verwerkingen waarvoor Sasspurters Boezinge het doel en de middelen bepaalt.

Sasspurters Boezinge hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil u daarom met deze verklaring zo goed mogelijk informeren welke gegevens wij verzamelen, voor welk doel en wat u rechten zijn in dit kader. Concreet verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten in het kader van door ons georganiseerde evenementen (waaronder profkoersen, …). Verder is deze Privacyverklaring ook van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze websites, applicaties, deelneemt aan een event, wedstrijd of marktonderzoek of u op andere wijze gebruik maakt van de door ons aangeboden producten &diensten.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE

In het kader van de producten en diensten die we aanbieden verwerken we de persoonsgegevens die u ons zelf meedeelt. Deze mededeling kan via verschillende kanalen gebeuren, zoals telefonisch (bv. wanneer je een vraag hebt over onze producten en/of diensten, etc.) of schriftelijk (bv. wanneer je deelneemt aan een wedstijd of event, je een (online) bestelformulier invult, je ons contacteert via e-mail, etc.). Voor het gebruik van bepaalde van door ons aangeboden producten en diensten zal het bovendien noodzakelijk zijn om persoonsgegevens met ons te delen.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

 1. Omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

Onderstaande verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerkingen, zullen wij helaas niet instaat zijn u de gevraagde producten en/of diensten te leveren.

 • Het algemeen beheer van uw inschrijvingen en/of bestellingen van onze diensten en/of producten, waaronder de registratie ervan, de afhandeling van uw betaling, het aanbieden van een klantenservice in het kader van deze bestellingen, etc.
 • Het algemeen beheer van het event, waaronder het verzekeren van de veiligheid van alle betrokkenen, de logistieke organisatie, het opstellen en publiceren van deelnemerslijsten en eindklassementen, etc.
 • Het maken van audiovisueel materiaal (foto’s, video’s, etc.) tijdens een event georganiseerd door Sasspurters Boezinge en de publicatie ervan op de website en sociale media van Sasspurters Boezinge.
 1. Omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking

Bepaalde persoonsgegevens worden door ons verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang en met name voor volgende doeleinden:

 • Om de door ons aangeboden diensten en producten te verbeteren en te optimaliseren,
 • Om u als klant of deelnemer op de hoogte te houden van gelijkaardige diensten of producten die door Sasspurters Boezinge worden aangeboden (klantenbeheer). Indien u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen kan u zich ten allen tijde uitschrijven.
 • Het maken van audiovisueel materiaal (foto’s, video’s, etc.) tijdens een event georganiseerd door Sasspurters Boezinge,
 • Om audiovisueel materiaal (foto’s, video’s, etc.) gemaakt in het kader van een event en waarop u staat afgebeeld te gebruiken als sfeerbeelden ter promotie van het event zelf, volgende edities ervan of gelijkaardige events (o.a. op onze website, via sociale media, etc.)
 • Om de beveiliging van onze diensten en producten te verbeteren, alsook om misbruik en fraude op te sporen en (preventief) tegen te gaan.
 1. Omdat we wettelijk verplicht zijn tot de verwerking

Bepaalde persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden in het kader van een wettelijke verplichting die op ons rust. Zo zullen wij mogelijks bepaalde persoonsgegevens van u nodig hebben in het kader van onze boekhouding, zoals het opstellen en bijhouden van facturen.

 1. Enkel wanneer we uw toestemming hebben verkregen

Voor onderstaande doeleinden zullen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven:

 • De doorgifte van uw persoonsgegevens aan partners en sponsors, die deze kunnen gebruiken om u te informeren over hun producten en diensten,
 • Om uw gezondheidsgegevens te verwerken wanneer deze relevant zijn in het kader van door ons aangeboden diensten en/of producten.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die u verstrekt kunnen, met het oog op hogervermelde doeleinden, door Sasspurters Boezinge  gedeeld worden met:

 • Beheerders, ontwikkelaars en andere leveranciers van IT-infrastructuur en IT-toepassingen, waaronder onze website(s), etc.,
 • Dienstverleners die ons helpen bij het leveren, afhandelen, verbeteren en/of optimaliseren van onze diensten en/of producten,
 • Leveranciers die ons in het kader van de goede organisatie en het goede verloop van het event bepaalde (ondersteunende) diensten leveren,
 • Onze sponsors &partners, waaronder adverteerders,
 • Verbonden ondernemingen,
 • Sociale media als Facebook, Twitter, Instagram, etc. wanneer u zich voor onze diensten en/of producten aanmeldt via een sociale netwerksite.

Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verstrekken aan andere derden dan hier opgesomd, zullen wij dit enkel doen met uw voorafgaande toestemming, behalve in de mate we verplicht zijn deze door te geven in het kader van een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak.

BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens die we van u verwerken zullen door ons niet langer worden verwerkt dan nodig om u de gevraagde diensten en/of producten te leveren, voor de doelstellingen beschreven in deze privacyverklaring en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Wanneer Sasspurters Boezinge persoonsgegevens over u verwerkt beschikt u steeds over volgende rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens:

 1. Recht op inzage

U heeft steeds het recht te weten of al dan niet persoonsgegevens van u worden verwerkt en indien dit het geval is om hier inzage in te krijgen.

 1. Recht op verbetering

U heeft steeds het recht u betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren door contact met ons op te nemen via de contactgegevens terug te vinden bovenaan deze privacy verklaring. Zodra we je verzoek hebben ontvangen zullen we, binnen de wettelijke termijnen, je persoonsgegevens verbeteren.

 1. Recht op wissing

In onderstaande gevallen heeft u tevens het recht wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor hoger vermelde doeleinden,
 • Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming en u uw toestemming intrekt,
 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang en er bij ons geen prevalerende gerechtvaardigde gronden zijn voor deze verwerking,
 • Indien de verwerking van de persoonsgegevens ten onrechte gebeurt,
 • Indien de persoonsgegevens omwille van een wettelijke verplichting moeten worden gewist,
 1. Recht op beperking van de verwerking

In onderstaande gevallen heeft u het recht de beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Deze beperking houdt in dat u betreffende persoonsgegevens vanaf dat moment, met uitzondering van de opslag ervan, enkel mogen worden verwerkt met uw toestemming of voor een aantal andere in de wet gedefinieerde doeleinden.

Gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens kan worden beperkt:

 • Indien u de juistheid van u betreffende persoonsgegevens betwist,
 • Indien de verwerking ten onrechte gebeurt, maar u niet wenst dat de gegevens worden gewist,
 • In afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder doorwegen dan die van u als betrokkene, indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang.
 1. Recht op overdraagbaarheid

Wanneer de verwerking geschiedt op basis van uw toestemming of noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst of wanneer de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 1. Recht om bezwaar te maken

In onderstaande gevallen heeft u het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens:

 • Indien de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang,
 • Indien de verwerking gebeurt ten behoeve van direct marketing.
 1. Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van u betreffende persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft echter geen gevolgen op de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking ervan.

 1. Recht om een klacht in te dienen

U heeft ten slotte ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

DIVERS

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om ze in lijn te brengen met wijzigingen in het aanbod van onze diensten en/of producten. Deze werd het laatst gewijzigd op 03-02-2022